Bishop Edir Macedo


2020 அதே மாதிரியாக இருக்குமா அல்லது மாற்றப்படுமா?

2020 அதே மாதிரியாக இருக்குமா அல்லது மாற்றப்படுமா?

| January 08, 2020

ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையும், குடும்பங்களும் தண்ணீரிலிருந்து திராட்சை இரசத்திற்கு மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள், ஆனால் இது எவ்வாறு நிகழ்கிறது? கர்த்தராகிய இயேசு நிகழ்த்திய முதல் அதிசயம் நிகழ்ந்தது போல: ”மூன்றாம்நாளிலே கலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கலியாணம் நடந்தது; இயேசுவின் தாயும் அங்கேயிருந்தாள். இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும்...


விசுவாசத்தின் சான்று

விசுவாசத்தின் சான்று

| December 24, 2019

பல எகிப்திய தேவர்களின் மத்தியில், ஆடு / ஆட்டுக்குட்டியின் தலையை கொண்ட ஒன்று இருந்தது. இக்காரணத்தினால், ஆடு வளர்ப்பவர்கள் அவர்களிடையே வரவேற்கப்படவில்லை. ஆடு வெட்டுதல் குறிப்பாக அவைகளின் தியாகம் எகிப்திய நம்பிக்கையை பாதித்தது. இதனால் ஒரு ஆட்டை பலியிட்டு, அதன் இரத்தத்தை வீட்டு வாசல்களில் பூசும்படி இஸ்ரவேலர்களிடத்தில் தேவன்...


துளையிட்ட காதுள்ள ஊழியக்காரர்

துளையிட்ட காதுள்ள ஊழியக்காரர்

| December 17, 2019

  ”மேலும், நீ அவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய பிரமாணங்களாவன: எபிரெயரில் ஒரு அடிமையைக் கொண்டாயானால், அவன் ஆறுவருஷம் சேவித்து, ஏழாம் வருஷத்திலே ஒன்றும் கொடாமல் விடுதலைபெற்றுப் போகக்கடவன். ஒன்றிக்காரனாய் வந்திருந்தானானால், ஒன்றிக்காரனாய்ப் போகக்கடவன்; விவாகம்பண்ணினவனாய் வந்திருந்தானானால், அவன் பெண்ஜாதி அவனோடேகூடப் போகக்கடவள். அவன் எஜமான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை...


कमज़ोरों के ब्यान

कमज़ोरों के ब्यान

| May 02, 2018

…यह व्यर्थ है कि कमजोर लोग तोते की तरह काम करें और यह शब्द दोहराएं: “कमज़ोर कहें,” मैं दृढ़ हूं। “(जोएल 3.10), जब वह फिर से पैदा नहीं हुआ था। कमज़ोर केवल मजबूत, सर्वशक्तिमान के...


பெலவீனர்களின்  அறிக்கைகள்

பெலவீனர்களின் அறிக்கைகள்

| May 02, 2018

பெலவீனமானவர்களாகிளியை போன்று திரும்ப திரும்ப பெலவீனன் தான் பெலவானென்று சொல்லக்கடவன் “பலவீனனும் தன்னைப் பலவான் என்று சொல்வானாக.”(யோவேல் 3 :10) என்ற வார்த்தையை சொல்வதில் எந்த பயனுமில்லை, அவர் மீண்டும் பிறக்காதவரை. பெலவீனர் , பெலனான சர்வவல்லவரினால் பிறக்கும்போது மட்டுமே பெலவானாய் மாற முடியும் . அதுவரைக்கும் ,...


Confessions of the weak

Confessions of the weak

| May 02, 2018

It is useless for the weak to act like a parrot and repeat the Word: “Let the weak say, “I am strong.”(Joel 3.10), when he has not been born again. The weak will only be...


...பலவான் மற்றும் பெலவீனன்

…பலவான் மற்றும் பெலவீனன்

| April 27, 2018

…பலவான் மற்றும் பெலவீனன் உணர்ச்சிபூர்வமானவர்கள் பெலவீனர்கள் தங்களுடைய முடிவுகள் மற்றும் விசுவாசத்தில் வரையரை இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் . அவர்கள் மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு அடிமையாய் இருப்பார்கள் . இதினிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷம் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் , தேவனை விசுவாசிப்பதிலும் கூட. ஏனெனில், காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள்.(II கொரிந்தியர் 4...


भावपूर्ण व्यक्ति कमजोर होता हैं।

भावपूर्ण व्यक्ति कमजोर होता हैं।

| April 27, 2018

भावपूर्ण व्यक्ति कमजोर होता हैं। निर्णय में अपरिभाषित, विश्वास में अपरिभाषित। वह दूसरों की राय का गुलाम होता है। वह हमेशा दुःखी होता है, भले ही भगवान में विश्वास करता हो। “इसलिए हमारी आंखें दृश्‍य...


The strong and the weak

The strong and the weak

| April 26, 2018

An emotional person is weak. Undefined in decisions, undefined in faith. He is a slave to the opinion of others. This causes him to be unhappy, even though he believes in God. While we do...


Faith is courage

Faith is courage

| April 23, 2018

Courage to SEEK FIRST the Kingdom of God and His Righteousness (Holy Spirit); Courage to invest in the spiritual to conquer the material and, above all, eternity. While we do not look at the things...


Page 1 of 1212345...10...Last »