தாவீதின் வாசனை

சாராயம் அல்லது மரிஜுவானா வாசனையுடன் பலரும் எங்களிடம் வந்துள்ளனர்; சிலர் வீடற்றவர்கள், சிலர் மூக்கில் வெள்ளை தூளுடன்  (கோகேயின்), சிலர் அரை நிர்வாணமாக வந்து உள்ளனர் – அவர்களுக்கு மிகவும் அழுக்கான வாழ்க்கை இருந்தது. அவர்கள் அனைவரும் திறந்த கதவுகளைக் கண்டுபிடித்து, விடுவிக்கப்பட்டு, இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு, நிராகரிக்கப்படாமலோ, விமர்சிக்கப்படாமலோ ஒரு புதிய ஆவியைப் பெற்றார்கள். அதற்கு காரணம், மனிதன் பார்ப்பது போல் தேவன் பார்ப்பதில்லை.

“கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி: நீ இவனுடைய முகத்தையும், இவனுடைய சரீரவளர்ச்சியையும் பார்க்கவேண்டாம்; நான் இவனைப் புறக்கணித்தேன்; மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன்; மனுஷன் முகத்தைப் பார்ப்பான்; கர்த்தரோ இருதயத்தைப் பார்க்கிறார் என்றார்.” ( 1 சாமுவேல் 16 : 7 )

தாவீது தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது, ​​அவர் எதைப் போன்று வாசமளித்தார்? அவர் புல், உரம், தூசி மற்றும் குறிப்பாக ஆடுகளின் வாசத்தை அளித்தார். அவர் கிராமப்புறங்களில் வசித்து வந்தார். அவர் நல்ல வாசனையுடன் இல்லை; அவர் ஒரு நல்ல நறுமணத்தை கொடுக்கவில்லை. ஆனால், அவருக்குள் இருப்பதை தேவன் கண்டார்.

இஸ்ரவேலின் அடுத்த ராஜாவாக தாவீது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதைப் போலவே, பலரும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையைப் பெறத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெற்ற அவர்கள் இப்போது “கிறிஸ்துவின் நல்ல வாசனை திரவியம்”.

பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காகவும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகிறார். நீங்கள் யார் அல்லது நீங்கள் என்ன “வாசனையோடு” இருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல. நீங்கள் இருப்பது போல் வாருங்கள். யுனிவர்சல் ஆலயம் அனைவருக்கும்.

வேதாகமத்தின் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.பிஷப் ஜோசுவா பொன்சேகா

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*