இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“லேயாள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டாள் என்று கர்த்தர் கண்டு, அவள் கர்ப்பந்தரிக்கும்படி செய்தார்; ராகேலோ மலடியாயிருந்தாள்.” (ஆதியாகமம் 29:31)

Link in English: The Rejected One Was Chosen

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*