தாவீதின் வாசனை

தாவீதின் வாசனை சாராயம் அல்லது மரிஜுவானா வாசனையுடன் பலரும் எங்களிடம் வந்துள்ளனர்; சிலர் வீடற்றவர்கள், சிலர் மூக்கில் வெள்ளை தூளுடன்  (கோகேயின்), சிலர் அரை

வேகத்தை விட திசை முக்கியமானது

பலர் தொடங்கினர், தங்கள் குறிக்கோளைத் துரத்தினர், மேலும் உற்சாகமாக கூட இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அதை முழு வழிகாட்டுதல்களையும் பின்பற்றாமல் செய்தார்கள். அவர்கள் கவனத்தை

விசுவாசம் மற்றும் சமாதானம்

சந்தேகம் நம் தூக்கத்தை இழக்கச் செய்கிறது. மனிதனின் உள் பகுதியை அழிக்கிறது மற்றும் ஆத்துமாவை சமாதானமற்றதாக ஆக்குகிறது. சமாதானம் இல்லாமல், சிறந்த உணவு, நிறுவனம்,