மிகவும் பரிதாபகரமான

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நான் அப்போஸ்தலரெல்லாரிலும் சிறியவனாயிருக்கிறேன்; தேவனுடைய சபையைத் துன்பப்படுத்தினதினாலே, நான் அப்போஸ்தலனென்று பேர்பெறுவதற்கும் பாத்திரன் அல்ல.” (I கொரிந்தியர் 15:9)