கிருபை மற்றும் விசுவாசத்தின் திருமணம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல;”