…நித்தியஜீவன்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர்