தலைமை வடிவமைப்பாளர்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாயவிரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது.” (சங்கீதம் 19:1) Link in English: