நல்ல மேய்ப்பர்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கிறது; நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுகிறது.” (யோவான் 10:27) Link