பேராசை ஆன்மாவை அழிவுக்கு இட்டுச் செல்கிறது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பொருளாசையுள்ள எல்லாருடைய வழியும் இதுவே; இது தன்னையுடையவர்களின் உயிரை வாங்கும்.” (நீதிமொழிகள் 1:19) Link in English: Greed