இரண்டுபேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தாலொழிய திருமணத்தில் மகிழ்ச்சி உள்ளதா?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இரண்டுபேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தாலொழிய ஒருமித்து நடந்துபோவார்களோ?” (ஆமோஸ் 3:3) Link in English: Is There Happiness in a