கொடுப்பது, வாழ்க்கையின் மாபெரும் இரகசியம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்; நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல; நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி