விசுவாசத்திலிருந்து வரும் மகிழ்ச்சி மற்றும் சமாதானம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மாம்சம் புசிக்கிறதும், மதுபானம்பண்ணுகிறதும், மற்றெதையாகிலும் செய்கிறதும், உன் சகோதரன் இடறுகிறதற்காவது, தவறுகிறதற்காவது பலவீனப்படுகிறதற்காவது ஏதுவாயிருந்தால், அவைகளில் ஒன்றையும் செய்யாமலிருப்பதே