கொடுப்பதைத் தவிர்த்தால் பெற முடியுமா?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள்; நீங்கள்