ஜீவனை கொடுக்கும் வார்த்தை

பிப்ரவரி 27, சனிக்கிழமை, 2021, யூனிசோஷியல் – யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் தன்னார்வலர்களின் குழு – தங்களின் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனையுடன் மக்களுக்கு உதவும் குழு,

ஒளியில் வாழ்பவர்கள் ஏன் வெறுக்கப்படுகிறார்கள்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் நாமத்தினிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள்; முடிவுபரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.” (மத்தேயு 10:22) Link in English: Why