இயற்கையான விசுவாசம் X அதியற்புதமான விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல;

பரலோக வீடு

“உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்.” (யோவான் 14:1) “உங்கள் இதயம் கலங்க வேண்டாம்”, என்பதற்கு “கவலையடைய வேண்டாம்” என்று பொருள்.