தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர்