தேவனால் பிறந்தவர்கள் மட்டுமே உலகத்தை ஜெயிக்கிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை