நீதி என்பது தேவனின் உருவம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்கள் மெய்ப்பொருளைச் சுதந்தரிக்கும்படிக்கும், அவர்களுடைய களஞ்சியங்களை நான் நிரப்பும்படிக்கும், அவர்களை நீதியின் வழியிலும், நியாயபாதைகளுக்குள்ளும் நடத்துகிறேன்.” (நீதிமொழிகள்