கீழ்ப்படிகிற விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “வேதவாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறது? ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது.” (ரோமர் 4:3)