அவரின் ஊழியக்காரர்களுக்கான தேவனின் கனவு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார்; தானியேலைச் சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும்