ஏன் யாக்கோபு?

தேவன் ஏன் யாக்கோபைத் தேர்ந்தெடுத்தார்? அவருக்கு எந்த உரிமையும் இல்லாததால் தான். அவர் இரண்டாவதாக இருந்தார், முதலில் இல்லை. முதலில் இருப்பது என்று வரும்போது,

இப்பொழுது நீ எழுந்து,

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீ தூணுக்கு அபிஷேகஞ்செய்து, எனக்கு ஒரு பொருத்தனையைப் பண்ணின பெத்தேலிலே உனக்குத் தரிசனமான தேவன் நானே; இப்பொழுது நீ