பொருத்தனை பரிசுத்தமானது ஏனெனில் அது சர்வவல்லமையுள்ளவருடன் மட்டுமே செய்ய முடியும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனைபண்ணிக்கொண்டால், அதைச் செலுத்தத் தாமதியாதே; அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறதில்லை, நீ நேர்ந்துகொண்டதைச்செய். நீ நேர்ந்துகொண்டதைச்