கசப்பான இருதயத்தின் பொருத்தனை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அன்னாளைச் சிநேகித்தபடியினால், அவளுக்கு இரட்டிப்பான பங்கு கொடுப்பான்; கர்த்தரோ அவள் கர்ப்பத்தை அடைத்திருந்தார். கர்த்தர் அவள் கர்ப்பத்தை அடைத்தபடியினால்,