குமாரன் மூலம் வந்த பிதாவினுடைய பொருத்தனை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் பிதா வாக்குத்தத்தம்பண்ணினதை, இதோ, நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெலனால் தரிப்பிக்கப்படும்வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில்