தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்;

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஓ, தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்; பணமில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமுமின்றி

பெத்தேல்: பரலோக வாசல்

உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒன்று உள்ளது யாக்கோபின் வாழ்க்கையில் – ஈசாக்கின் மகனும் ஆபிரகாமின் பேரனும் – வீட்டை