என் பிதாவின் வாக்குத்தத்தம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டுப் போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறக் காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்.” (அப்போஸ்தலர்