ஆசிர்வாதம் அல்லது ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டுமா

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்;”

பரிசுத்த ஆவியைப் பெறுவதற்கான சலுகை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆகையால், நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையைச் செலுத்த வந்து, உன்பேரில் உன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு