ஆவி, ஆத்துமா மற்றும் சரீரம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்குத் திரும்பி, ஆவி தன்னைத் தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்குமுன்னும், அவரை உன்