நமது தினசரி போர்: முழுமையான உத்தரவாதம் X சந்தேகம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஏனெனில், மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம்