பிசாசை தடுப்பதற்கான ஒரே ஆயுதம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்தக் கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான். அவர் பிரதியுத்தரமாக: