தேவனின் ஆவி X உலகின் ஆவி

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மனுஷனிலுள்ள ஆவியேயன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான்? அப்படிப்போல, தேவனுடைய ஆவியேயன்றி, ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறியமாட்டான்.” (I கொரிந்தியர்