நிராகரிக்கப்பட்டவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “லேயாள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டாள் என்று கர்த்தர் கண்டு, அவள் கர்ப்பந்தரிக்கும்படி செய்தார்; ராகேலோ மலடியாயிருந்தாள்.” (ஆதியாகமம் 29:31) Link