பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான பாவம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இயேசு அதைக் கேட்டு: பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை; நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.” (மாற்கு