சுத்த இருதயத்திலிருந்து வரும் அன்பு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில், சுத்தமான இருதயத்திலும் நல்மனச்சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே.” (1தீமோத்தேயு 1:5) Link in