நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இயேசு அவனை நோக்கி: நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார்…” (மாற்கு 10:51) Link in English: