பகுத்தறிவுள்ள விசுவாசம் கொடுக்கிறது. இருதயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட விசுவாசம் உணர்கிறது. உங்களுடைய விசுவாசம் என்ன?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில்