மனந்திரும்புதல் × மனவருத்தம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரட்சிப்புக்கேதுவான மனந்திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது; லௌகிக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது.” (2 கொரிந்தியர்