பகுத்தறிவுள்ள வழிபாடு மற்றும் சிந்தனையை புதுப்பித்தல்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம்