தேவனுடைய வார்த்தை வெறுமையாய் திரும்பாது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும்; அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்குத் திரும்பாமல், அது நான் விரும்புகிறதைச்செய்து, நான்

பாவங்களை தியாகம் செய்தல் X விருப்பங்களை தியாகம் செய்தல்

ஒரு நபர் மனமாற்றம் அடையும் போது, அவருடைய முதல் அணுகுமுறையானது அவருடைய பாவங்களை தியாகம் செய்வது. அவர் தன் காதலனுடன் முறையற்ற உறவு கொண்டிருந்தாலோ