தாவீதின் மகிழ்ச்சி

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தியானித்தலில் (univervideo.com இல் பார்க்கலாம்), உடன்படிக்கை பெட்டியைக் கொண்டு வருவதில் தாவீதின் மகிழ்ச்சியை நாம் கவனித்தோம். அவர் எந்த அளவிற்கு மகிழ்ச்சியாக