தேவனுடனான ஒரு வாழ்க்கை

கடந்த காலத்தில் விசுவாசத்தின் தலைவர்களால் எப்படி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடிந்தது? சமீபத்தில், கடந்த காலத்தில் விசுவாசத்தின் தலைவர்களால் எப்படி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடிந்தது என்பதைப்

கைப்பற்றுவதற்கான விசுவாசம் மற்றும் கைப்பற்றியதை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்கான விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவனுக்குத் திடநம்பிக்கை உண்டு; அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும்.” (நீதிமொழிகள் 14:26) Link in English: Faith