இருந்தாலும்… என்னிடம் விசுவாசம் மற்றும் நம்பிக்கை இருக்கும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பாவி நூறுதரம் பொல்லாப்பைச் செய்து நீடித்து வாழ்ந்தாலும் என்ன? தேவனுக்கு அஞ்சி, அவருக்கு முன்பாகப் பயந்திருப்பவர்களே நன்றாயிருப்பார்கள் என்று