ஆயுள் தண்டனை

உக்ரேனிலிருந்து ஒரு விசுவாசத்தின் கணக்கு வணக்கம் என் அன்புள்ள நண்பர்களே! நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்களுடன் இருப்பதாக! பிஷப் எடிர் மசேதோவின்