ஐசுவரியவான்கள் தங்கள் ஐசுவரியங்களினால் ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்படுகிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சீஷர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இயேசு பின்னும் அவர்களை நோக்கி: பிள்ளைகளே, ஐசுவரியத்தின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது