மிகப்பெரிய வறுமை

“சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார். கர்த்தர் அவனைப் பாதுகாத்து அவனை உயிரோடே வைப்பார்; பூமியில் அவன் பாக்கியவானாயிருப்பான்; அவன் சத்துருக்களின்

வறுமையுமில்லை ஐசுவரியங்களுமில்லை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “திருப்தியடைந்தவன் தேன்கூட்டையும் மிதிப்பான்; பசியுள்ளவனுக்கோ கசப்பான பதார்த்தங்களும் தித்திப்பாயிருக்கும்.” (நீதிமொழிகள் 27:7) Link in English: Neither Poverty