கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார்.” (நீதிமொழிகள் 10:22) Link in English: The