ஒரே குறிக்கோள்

“தம்மைப்பற்றி உத்தம இருதயத்தோடிருக்கிறவர்களுக்குத் தம்முடைய வல்லமையை விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருடைய கண்கள் பூமியெங்கும் உலாவிக்கொண்டிருக்கிறது.” (II நாளாகமம் 16:9) வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், திருடாமலோ, பொய்