கிரியைகளுக்கும் பிரயாசங்களுக்குமுள்ள வித்தியாசம்

தேவனுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை நாம் செய்யும் வேலைகளுடன் இணைப்பது என்பது மிகவும் பொதுவானது, ஆனால் தேவன் கிரியை(வேலை) என்ற வார்த்தைக்கு என்