பரலோக பொக்கிஷங்கள்

“ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள்; அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்குமென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.” (மத்தேயு 8:12) நரகத்திற்குச் செல்பவர்கள் கெட்டுப்போகாத, அழியாத

உங்கள் வாழ்க்கையின் மையத்தில் என்ன இருக்கிறது?

பழைய ஏற்பாட்டில், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குச் செல்லும்போது, அவர்கள் கூடாரத்தை (தேவன் வசிப்பதற்காக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய இடம்) எடுத்துச் சென்றனர்.

உங்களது ஆத்துமா எங்கே செல்லும்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அன்றியும், அவர் என்னை நோக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன். தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீரூற்றில் இலவசமாய்க்